Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.asc.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-10 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • W serwisie występują długie linki, trudne do odczytu przy pomocy czytnika ekranu.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu zawierają puste nagłówki.
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • Serwis posiada listy rozwijane, które nie są obsługiwane za pomocą klawiatury.
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Serwis może zawierać materiały wideo bez napisów.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.asc.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Marcin Gajek.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: md.gajek@uw.edu.pl, telefon (+48 22) 55 333 21.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej – Dobra 55

Adres: Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Krystyna Kochman

Telefon: 22 55 26 029, 882 166 094

Email: k.kochman@wn.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście od ul. Dobrej: Wejście do budynku bez progów i stopni, jedno skrzydło: drzwi automatyczne, otwierane za pomocą przycisku.

Wejście od ul. Browarnej: Wejścia po schodach lub za pomocą zadaszonej pochyli o kącie nachylenia nie większym 8%. Dwie pary drzwi wejściowych, dwuskrzydłowych. Jedna para drzwi wyposażona w automatyką drzwiową, otwierane za pomocą przycisku.

Korytarze i windy

Korytarze płaskie, na parterze różnica poziomu pomiędzy etapem I a etapem II realizacji połączona jest za pomoc łagodnych pochylni. Każde piętro dydaktyczne dostępne z windy. Jedna z wind dojeżdża na dach. Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedury

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy można poprosić pracownika ochrony, którego stanowisko jest na wprost wejścia do budynku.

Portiernia

Pomocy w budynku udziela portier. Portiernia znajduje się na poziomie -1, na przeciwko wyjścia z windy. Telefon do portierni: 22 55 26 097.

Toalety

Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami; dostęp do toalet z korytarza ogólnodostępnego.

Dodatkowe dostosowania

Pomieszczenia oznaczone są tabliczkami z podpisami brajlowskimi zawierającymi numer i nazwę pomieszczenia. Windy wyposażone są w informację głosową, wypukłe przyciski, opisane w alfabecie Braille’a. Duże sale wykładowe (aule) oraz sala wielofunkcyjna są wyposażone w pętlę indukcyjną.

Dojazd i miejsca parkingowe

Pod budynkiem, na ul. Dobrej, jest przystanek autobusowy, na ul. Lipowej, przy wejściu od ul. Dobrej wyznaczone są miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Inne uwagi

Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z administratorem budynku.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.